• Biz barada

ÖKDE IŞGÄRLER

Biziň maksadymyz ähli işgärlerimiziň işleriniň çäginde özgermekleri we täze wezipelere geçmekleri ýaly mümkinçiliklere eýe bolmaklaryndan ybaratdyr.

ÝOKARY HILLI HYZMATLAR

Biz ýokary hilli hyzmatlary hödürlemek bilen, müşderilerimiziň öňünde hünäredermeligimizi we jogapkärçiligimizi görkezýäris.

BIZ – TOPAR

Biziň üçin hyzmatdaşlarymyzyň ähmiýeti ulydyr we hyzmatdaşlarymyzyň maksatlaryny amala aşyrmaklyk bolsa, bize has gowy netijelere ýetmeklige mümkinçilik berýär.

Telekeçilik işi

 

HT “Ynamly yol gapy” 2022-nji ýylda esaslandyryldy we merkezi Türkmenistanyň Aşgabat şäherinde ýerleşýär. Biziň kompaniýamyzyň, Türkmenistanyň Balkan sebitiniň Türkmenbaşy şäheriniň Balkan gämi abatlaýyş kärhanasynda ýerleşýän bir edara bar, bu ýerde dürli görnüşli iş alnyp barylýar. Kompaniýamyz, gämi abatlamak üçin hyzmatlar bermek, weýran ediji synaglar boýunça laboratoriýa synaglary we halkara tehnologiýalarynyň (ISO) talaplaryna laýyklykda maglumat tehnologiýasy pudagyndaky hyzmatlar ýaly iş alyp barýar.

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

 
 

Logistika, ulag, maglumat tehnologiýalary pudagynda täze dörän kärhana.

 

Işewürligiň dürli ugurlarynda ýokary hilli hyzmatlary bermekde özümizi ygtybarly hyzmatdaş hökmünde görkezmäge taýýardyrys!

 
 

Kärhananyň Syýasaty

 

Kärhananyň dolandyrylşy korporatiw syýasatynyň düzgünnamasyna esaslanýar. Kärhananyň syýasaty – bu kärhananyň dolandyryş strategiýasyna esaslanan ýörelgelerden we gymmatlyklardan ybaratdyr. Korporatiw syýasat ýolbaşçylar we işgärler bilen işlenilip düzülýär. Biziň nukdaýnazarymyz – toparyň ähli agzalarynyň müşderi bilen işleşmegiň ähli görnüşlerinde gatnaşmagydyr. Biz bilen işleşmegiň aýratynlyklary:

 • Hödürlenýän hyzmatlaryň ýokary hilliligi;
 • Bitewilik. Hormat. Howpsuzlyk.
 • Müşderileriň öňünde hünäredermenlik we jogapkärçilik.
 • Sertifikatly işgärler.
 • Görüş

   

  Merkezi Aziýada hyzmatlarymyz pudagynda öňdebaryjy kompaniýalardan biri bolmak.

  Maksat

   

  Toparymyz bilen bilelikde kompaniýanyň maksatlaryna ýetmek. Biziň işgärlerimiz - biziň baýlygymyzdyr!

   
   

  BIZIŇ IŞEWÜRLIGIMIZIŇ UGURLARY

  Gämileriň we gämi ulgamlarynyň gurluşygy we abatlaýyş işleri

  Biziň kärhanamyz gämi gurluşygy, gämi abatlaýyş we gämi ulgamlary pudaklary boýunça giň hyzmatlary hödürleýär

  Enjamlaryň hiliniň gözegçiliginiň amala aşyrmak

  Şeýle hem, biziň kärhanamyz dürli usullar bilen kemçilikleri ýüze çykarmak boýunça hyzmatlary hödürleýär

  Liftleriň tehniki hyzmaty

  Kärhananyň hünärmenleri dürli göteriji enjamlary abatlamak we tehniki hyzmat bermek boýunça hyzmatlaryň ýygyndysyny hödürleýär

  Tehniki we senagat enjamlaryň abatlaýyş işleri

  Kärhana siziň enjamlaryňyzyň bejergisini öz üstüne alýar. Biziň hünärmenlerimiz islendik kynlykdaky enjamlary abtlamak boýunça kömek bermäge taýýar

  Maglumat tehnologiýalary

  Miziň kärhanamyzyň ýörelgesi – ýokary hilli we häzirki zaman IT çözgütlerini girizmek bilen, biziň müşderilerimiziň netijeliligini ýokarlandyrmakdyr

  Logistika hyzmatlary

  Köp komponentli we çylşyrymly ýük daşamagyň her tapgyrynda ähli meseleleri çözmek üçin jogapkärçilik çekýäris

  Nebit-gaz pudaklaryndaky hyzmat

  Biziň kärhanamyz nebit we gaz pudaklarynda hyzmatlary ýerine ýetirmek üçin howpsuzlyk bilen sertifikatlaşdyrylan. Biziň müşderilerimiz üçin biz bilen işleşmek ynamly

   

  Iş tertibi we howpsuzlyk

  Howpsuzlyk we zähmeti goramak
  Adamlaryň durmuşy we saglygy kärhanamyz üçin esasy gymmatlyk bolup durýar. Kärhanamyz howpsuzlyk, enjamlary döwrebaplaşdyrmak, zähmet howpsuzlygyny gowlandyrmak we ýokarlandyrmak boýunça korporatiw meýilnamalaryna ep-esli serişdelerini goýýar.
  Zähmet goragy
  Iş ýerinde howply ýagdaýlaryň sanyny azaltmak üçin “Ynamly ýol hyzmaty” ähli işgärleri howpsuzlyk meselelerini çözmäge çekmek üçin korporatiw meýilnamalaryny ýerine ýetirýär, iş proseslerini we proseduralaryny gowulandyrýar, enjamlary döwrebaplaşdyrýar we tehniki çözgütleri durmuşa geçirýär.
  Talaplary berjaý etmek
  Türkmenistanyň kanunçylygynyň talaplaryny we kärhananyň içerki talaplaryny ýerine ýetirmek üçin ähli hünärleriň işgärleri üçin okuw geçilýär. Kärhanamyzyň içerki tälimçileri okuwlary geçirmäge gatnaşýarlar, ýöriteleşdirilen okuw merkezleri ornaşdyrylýar.