• Ynamly ýol
    hyzmatlary

ÖKDE IŞGÄRLER

Biziň maksadymyz ähli işgärlerimiziň işleriniň çäginde özgermekleri we täze wezipelere geçmekleri ýaly mümkinçiliklere eýe bolmaklaryndan ybaratdyr.

ÝOKARY HILLI HYZMATLAR

Biz ýokary hilli hyzmatlary hödürlemek bilen, müşderilerimiziň öňünde hünäredermeligimizi we jogapkärçiligimizi görkezýäris.

BIZ – TOPAR

Biziň üçin hyzmatdaşlarymyzyň ähmiýeti ulydyr we hyzmatdaşlarymyzyň maksatlaryny amala aşyrmaklyk bolsa, bize has gowy netijelere ýetmeklige mümkinçilik berýär.

BIZ KIM?

 

Gämi abatlamak, zyýan ýetirmeýän barlag usullary üçin barlaghana hyzmatlary we maglumat tehnolgiýalary pudaklarynda 2022-nji ýylda Türkmenistanda dörän ýaş kärhana bolmak bilen, biziň kärhanamyz bu pudaklarda özüni ynamly hyzmatdaş hökmünde görkezmäge taýýar.

 
 

KÄRHANANYŇ GYMMATLYKLARY

 

Biziň nukdaýnazarymyz – toparyň ähli agzalarynyň müşderi bilen işleşmegiň ähli görnüşlerinde gatnaşmagydyr. Biz bilen şertnama baglanşmaklyk özara peýdaly hyzmatdaşykdan ybaratdyr. Biziň bilen hyzmatdaşlyk edýän kärhanalar, hemişe wada berenimizden has köp zady edýändigimizi we hyzmatdaşlaryna bizi maslahat berýändiklerini belleýärler. “Ynamly ýol hyzmaty” kärhanasy – bu ösüş diýmekdir. Özgermek bilen, biz iş ýerleriniň sanyny köpeldýäris, mümkinçiliklerimiziň geografiýasyny giňeldýäris. Hünär derejelerini ýokarlandyrmak bilen, biz işgärlerimizi taýýarlaýarys, olara özgermäge, bilimlerini we başarnyklaryny kämilleşdirmäge kömek edýäris.

 
Giňişleýin maglumat
 
 

BIZIŇ IŞEWÜRLIGIMIZIŇ UGURLARY

Gämileriň we gämi ulgamlarynyň gurluşygy we abatlaýyş işleri

Biziň kärhanamyz gämi gurluşygy, gämi abatlaýyş we gämi ulgamlary pudaklary boýunça giň hyzmatlary hödürleýär

Enjamlaryň hiliniň gözegçiliginiň amala aşyrmak

Şeýle hem, biziň kärhanamyz dürli usullar bilen kemçilikleri ýüze çykarmak boýunça hyzmatlary hödürleýär

Liftleriň tehniki hyzmaty

Kärhananyň hünärmenleri dürli göteriji enjamlary abatlamak we tehniki hyzmat bermek boýunça hyzmatlaryň ýygyndysyny hödürleýär

Tehniki we senagat enjamlaryň abatlaýyş işleri

Kärhana siziň enjamlaryňyzyň bejergisini öz üstüne alýar. Biziň hünärmenlerimiz islendik kynlykdaky enjamlary abtlamak boýunça kömek bermäge taýýar

Maglumat tehnologiýalary

Miziň kärhanamyzyň ýörelgesi – ýokary hilli we häzirki zaman IT çözgütlerini girizmek bilen, biziň müşderilerimiziň netijeliligini ýokarlandyrmakdyr

Logistika hyzmatlary

Köp komponentli we çylşyrymly ýük daşamagyň her tapgyrynda ähli meseleleri çözmek üçin jogapkärçilik çekýäris

Nebit-gaz pudaklaryndaky hyzmat

Biziň kärhanamyz nebit we gaz pudaklarynda hyzmatlary ýerine ýetirmek üçin howpsuzlyk bilen sertifikatlaşdyrylan. Biziň müşderilerimiz üçin biz bilen işleşmek ynamly

Biziň hyzmatdaşlarymyz

"Ygtybarly hyzmatdaş hökmünde Türkmenistanyň ýokary halkara abraýyny has-da berkideris. Sebäbi Watanymyzyň mertebesi halkymyzyň mertebesidir!” (Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow)


 

Iş tertibi we howpsuzlyk

Howpsuzlyk we zähmeti goramak
Adamlaryň durmuşy we saglygy kärhanamyz üçin esasy gymmatlyk bolup durýar. Kärhanamyz howpsuzlyk, enjamlary döwrebaplaşdyrmak, zähmet howpsuzlygyny gowlandyrmak we ýokarlandyrmak boýunça korporatiw meýilnamalaryna ep-esli serişdelerini goýýar.
Zähmet goragy
Iş ýerinde howply ýagdaýlaryň sanyny azaltmak üçin “Ynamly ýol hyzmaty” ähli işgärleri howpsuzlyk meselelerini çözmäge çekmek üçin korporatiw meýilnamalaryny ýerine ýetirýär, iş proseslerini we proseduralaryny gowulandyrýar, enjamlary döwrebaplaşdyrýar we tehniki çözgütleri durmuşa geçirýär.
Talaplary berjaý etmek
Türkmenistanyň kanunçylygynyň talaplaryny we kärhananyň içerki talaplaryny ýerine ýetirmek üçin ähli hünärleriň işgärleri üçin okuw geçilýär. Kärhanamyzyň içerki tälimçileri okuwlary geçirmäge gatnaşýarlar, ýöriteleşdirilen okuw merkezleri ornaşdyrylýar.