• Biziň hyzmatlarymyz

ÖKDE IŞGÄRLER

Biziň maksadymyz ähli işgärlerimiziň işleriniň çäginde özgermekleri we täze wezipelere geçmekleri ýaly mümkinçiliklere eýe bolmaklaryndan ybaratdyr.

ÝOKARY HILLI HYZMATLAR

Biz ýokary hilli hyzmatlary hödürlemek bilen, müşderilerimiziň öňünde hünäredermeligimizi we jogapkärçiligimizi görkezýäris.

BIZ – TOPAR

Biziň üçin hyzmatdaşlarymyzyň ähmiýeti ulydyr we hyzmatdaşlarymyzyň maksatlaryny amala aşyrmaklyk bolsa, bize has gowy netijelere ýetmeklige mümkinçilik berýär.

Gämileriň we gämi ulgamlarynyň gurluşygy we abatlaýyş işleri

 

Biziň kärhanamyz gämi gurluşygy, gämileriň we gämi ulgamlarynyň abatlaýyş işleri pudaklarynda giň hyzmatlary hödürleýär. “Balkan” gämi gurluşyk zawodynyň önümçilik mümkinçiliklerini ulanmaklyk bilen, biz gämileriň we aýratyn gämileriň desgalarynyň abatlaýyş işlerini üstünlikli ýerine ýetirýäris.

 • gämileriň we mehanizmleriň kemçiligini ýüze çykarmak;
 • gämileriň korpuslarynyň abatlaýyş işleri;
 • wintorul kompleksiň abatlaýyş işleri;
 • wal geçirijiliginiň sentrowkasynyň abatlaýyş işleri (ultrases gözegçilik wallaryny hökmany ýetirmek bilen);
 • elektro-tehniki we elektro montaž işleri;
 • esasy dwigatelleri çalyşmak we birleşdirmek;
 • aşaky armaturlary abatlamak işleri;
 • ulgamyň we turbageçirijiligiň abatlamak işleri (bug we gyzgyn suw gazanlaryny abatlamak bilen birlikde);
 • lýuk ýapylşynyň dykyzlanmasynyň çalşygy;
 • gämileriň renowasiýasy;
 • abatlamak işleri, obkatka we dürli dwigatelleriň Registryna bildirme ýaly hyzmatlary ýerine ýetirýaris;
 • gämileri döwrebap gaýtadan işlemek tehnologiýasy bilen gämi abatlamak: gämi korpuslaryny arassalamak, gämi korpuslaryny import edilen boýaglar bilen boýamak - ulanylýan boýag gatlaklarynyň galyňlygyna gözegçilik etmek bilen;
 • korpus konstruksiýasynyň elementleriniň abatlamak işleri;
 • gäminiň dwigatel ulgamlaryny we olaryň elementlerini abatlamak işleri;
 • gämi enjamlaryny, kömekçi mehanizmleri, turbageçirijileri we ulgamlary abatlamak;
 • gäminiň korpusyndaky içki ýangyç dwigatellerini häzirki we orta görnüşde bejermek;
 • gämi elektrik enjamlaryny abatlamak we dürli maksatlar üçin awtomatlaşdyrmak;
 •  
   

  Enjamlaryň hiliniň gözegçiliginiň amala aşyrmak

   

  Biziň kärhanamyzyň hünärmenleri enjamlaryň hiliniň gözegçiliginiň amala aşyrmak ulgamynda ýük göteriji mehanizmleri, lifler we suw gazanlary ýaly enjamlarda kemçilikleri ýüze çykarmak boýunça hyzmatlary hödürleýär. Iş tamamlanandan soňra, anyklama barada delilnama berilýär

 • Wizual barlag;
 • Kapillýar barlag;
 • Ulrasesli defektoskopiýa;
 • Magnit bölejikli defektoskopiýa;
 •  

  Liftleriň tehniki hyzmaty

   

  Kärhananyň hünärmenleri dürli göteriji enjamlary abatlamak we tehniki hyzmat bermek boýunça hyzmatlaryň ýygyndysyny hödürleýär. Şeýle hem, ýerine ýetirilen işleriň ýokary hilliligini kepillendirýäris. Liftleriň tehniki hyzmaty we abatlaýyş işleri döwlet standartlaryna we kanunlaryna laýyklykda doly derejede ýerine ýetirilýär. Ähli hyzmatlar kepillendirilýär.

 • Bölekleri abatlamak we çalyşmak;
 • Tehniki komponentleri düzmek we sazlamak;
 • Ownuklary abatlamak we çalyşmak;
 • Tehniki we senagat enjamlaryň abatlaýyş işleri

   

  Kärhana siziň enjamlaryňyzyň bejergisini öz üstüne alýar. Biziň hünärmenlerimiz myhmanhanalar üçin ýuwujy enjamlar, ýyladyş enjamlary we klimat gözegçilik ulgamy ýaly taraplardan kömek etmäge taýýardyrlar.

 • Bug gazanlaryň abatlaýyş işleri we tehniki hyzmaty;
 • Gorelka boýunça abatlamak işleri;
 • Ýyladyş ulgamlaryny abatlamak we ýuwmak;
 • Senagat guradyjylary;
 • Senagat kir ýuwýan maşynlar;
 • Gury arassalaýjy maşynlar;
 • Ütüklemek üçin katoklar;
 • Ütüklemek üçin kalandrlar;
 •  
   

  Maglumat tehnologiýalary

   

  Miziň kärhanamyzyň ýörelgesi – ýokary hilli we häzirki zaman IT çözgütlerini girizmek bilen, biziň müşderilerimiziň netijeliligini ýokarlandyrmakdyr. Biz IT-autsorsing we IT-konsalting boýunça hyzmatlary hödürleýäris.

 • IT OutSource;
 • IT Consulting​;
 • Web saýtlaryň we ykjam telefon programmalaryny düzmek (iOS we Android);
 • CRM we ERP ulgamlaryny düzmek;
 • Programma üpjünçiligini işläp düzmek - durmuşa geçirmek, ýerleşdirmek, birleşdirmek we özleşdirmek;
 • Onlaýn işewürligi SMM (Social Media Marketing) we SEO (Search Enginee Optimization);
 • Programmalarda we tor infrastrukturasynda dürli kiber hüjümlerden tehniki gowşaklyklaryň bardygyny jikme-jik we çuňňur seljermek;
 • Programma üpjünçiligini we zerur enjamlary saýlamak bilen IT ulgamlarynyň dizaýny;
 • Kompýuter torlaryny iş tertibinde saklamak;
 • Serwerleri, iş stansiýalaryny gurmak, hyzmat etmek;
 • Wirusa garşy goragy we maglumatlaryň yzygiderli ätiýaçlandyrylmagyny üpjün etmek;
 •  

  Logistika hyzmatlary

   

  Köp komponentli we çylşyrymly ýük daşamagyň her tapgyrynda ähli meseleleri çözmek üçin jogapkärçilik çekýäris. Ylalaşyklaryň öz wagtynda ýerine ýetirilmegini we islendik logistika ugrunda harytlaryňyzyň howpsuzlygyny üpjün edýäris.

 • Gapyňyzdan alyp, ugradylýan ýere çenli gowşurmak;
 • Ammar boýunça hyzmatlar (konsolidasiýa, markirowka);
 • Ýük gatnawy (deňiz, ýol, howa gatnawlary);
 • Gümrük taýdan resmileşdirmek;
 • Gapyňyza çenli elip bermek basym we wagtynda eltip bermek;
 •  

  Nebit we gaz pudagyndaky hyzmatlar

   

  Nebit we gaz pudagynda hyzmatlar bermek üçin kompaniýamyz howpsuzlygy kepillendirilýär. Biziň bilen hyzmatdaşlyk müşderilerimiz üçin ygtybarly.

 • Nebit we gaz ýatagyny we gözleg enjamlaryny öndürmek,şol sanda: we abatlamak;
 • buraw enjamlary;
 • guýulary ýerasty we işlemek üçin gurnamalar;
 • nebit öndürmek üçin nasos bölümleri;
 • tank awtoulaglary we kislota ýük awtoulaglary;
 • buraw we nebit we gaz öndürmek üçin enjamlar;
 • buraw desgalaryny we nebit-gaz enjamlaryny ýygnamak we götermek üçin tehnologiki göteriji enjamlar;
 • nebit we gaz guýularyny abatlamak;
 • guýulary ýuwmak üçin enjamlar;
 • howpsuzlyk enjamlary;
 • esasy turbageçirijiler üçin gözegçilik we sazlaýyş enjamlary;
 • nebitgaz pudagynyň önümçilik desgalarynyň we desgalarynyň işi;